Kdo smo

Sindikat športnikov Slovenije (SŠS)

Sindikat športnikov Slovenije je samostojna, neodvisna in za nedoločen čas ustanovljena organizacija, v katero se prostovoljno vključujejo športniki, ki so registrirani pri športnih klubih v Republiki Sloveniji in športniki, ki so državljani Slovenije, registrirani pri športnih klubih izven Republike Slovenije.

       

Organi sindikata

Organi sindikata so: skupščina, upravni odbor, predsednik sindikata, strokovni odbor in nadzorni odbor.
 
Upravni odbor lahko ustanovi tudi posebno posvetovalno telo in za področja posameznih regij posamezne območne odbore.

Predsednika sindikata in predstavnike v upravnem odboru izvoli skupščina med člani sindikata za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Predstavniki so izvoljeni z večino oddanih glasov prisotnih članov sindikata.

Upravni odbor

Delo sindikata vodi upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov in predsednik sindikata. Izjemoma lahko pri odločanju člane zamenjajo nadomestni člani upravnega odbora.

Strokovni odbor

Strokovni odbor je operativno-tehnični organ upravnega odbora, ki ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje upravni odbor za dobo dveh let. 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina sindikata za dobo štirih let.

 
Nacionalne panožne športne zveze