Krepitev socialnega dialoga preko organizacij socialnih partnerjev (Usposabljanje promotorjev socialnega dialoga)

arhiv >>

Krepitev socialnega dialoga preko organizacij socialnih partnerjev (Usposabljanje promotorjev socialnega dialoga)

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za javno upravo za pridobitev sredstev v okviru Evropskega socialnega sklada za izvedbo projekta »KREPITEV SOCIALNEGA DIALOGA PREKO ORGANIZACIJ SOCIALNIH PARTNERJEV«. Projekt, ki bo trajal do maja 2011, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Usposabljanje promotorjev socialnega dialoga

OPIS PROJEKTA

Projekt je namenjen krepitvi vloge socialnega dialoga na vseh ravneh delovanja, izboljšanju kvalitete upravljanja socialnega dialoga, povečanju usklajenosti delovanja socialnih partnerjev, vključevanju širše javnosti v proces socialnega dialoga ter utrditvi pretoka informacij med teorijo in prakso.

Projekt bo s svojimi učinki in rezultati prispeval k večjemu razumevanju socialnega dialoga kot sestavnega dela razvoja družbe, gospodarstva, medčloveških odnosov, prav tako pomembno pa tudi k večjemu razumevanju in vključevanju ranljivih skupin v družbo. Učinkovit socialni dialog, katerega vzpostavitev in vzdrževanje je eden izmed glavnih strateških ciljev tega projekta, ima namreč naslednje večdimenzionalne pozitivne učinke:

- zvišanje ravni pravic na področju socialnega varstva,
- večje poznavanje vsebine teh pravic,
- povečanje dostopnosti do pravic socialnega varstva in s tem večje uveljavljanje le-teh,
- povečanje povezanosti med različnimi vrstami socialnih pravic,
- povečanje preglednosti sistema socialnega varstva,
- večja motiviranost zaposlenih za delo na osebnostni ravni,
- večja produktivnost na ravni podjetja,
- izboljšanje gospodarskih kazalcev na ravni države,
- izboljšanje informiranosti širše javnosti o pomenu in procesu socialnega dialoga,
- aktivno vključevanje različnih ciljnih javnosti v proces socialnega dialoga.

Projekt bo s tem, ko bo sledil postavljenim osnovnim strateškim ciljem, pozitivno vplival na ekonomsko-socialni razvoj tako družbe kot posameznikov in posameznic, vključenih vanjo ter na zvišanje socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva in zmanjšanje družbenega razslojevanja.

- Prvi strateški cilj: krepitev vloge socialnega dialoga med socialnimi partnerji,
- Drugi strateški cilj: izboljšanje kvalitete upravljanja socialnega dialoga med socialnimi partnerji,
- Tretji strateški cilj: povečanje mreženja med socialnimi partnerji tako na nacionalni kot na mednarodni ravni,
- Četrti strateški cilj: vključevanje širše javnosti v proces socialnega dialoga,
- Peti strateški cilj: vzpostavitev pretoka informacij med teorijo in prakso z zunanjo evalvacijo socialnega dialoga.

Na osnovi postavljenih osnovnih strateških ciljev ter iz njih izpeljanih aktivnosti bo projekt pripomogel k večji prepoznavnosti socialnega dialoga kot orodja za izboljševanje socialno ekonomskega položaja posameznika, ob upoštevanju vzajemne odgovornosti nosilcev procesa, kar vključuje tudi poudarek na ravnotežju moči, kulturi dialoga in transparentnosti pretoka informacij.

Projekt se bo partnersko vezal na nacionalne predstavnike socialnih partnerjev s strani delodajalcev, t. j. na povezovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) ter Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) ter na mednarodne sindikalne partnerje iz Nemčije (DGB) ter Švedske (LO). Razlog, zakaj v projekt vključujemo Švedsko, je v prvi meri njena izjemno visoka stopnja socialnega dialoga, ki je vidna preko zelo visokega članstva v organizacijah socialnih partnerjev. Razlog, zakaj v projekt vključujemo partnerje iz Nemčije, je dejstvo, da dokajšen del slovenskega zakonodajnega sistema na različnih področjih izhaja iz nemškega zakonodajnega okvirja.

Več o projektu ... 

Foto galerije

Usposabljanje promotorjev socialnega dialoga

Projekt je namenjen krepitvi vloge socialnega dialoga na vseh ravneh delovanja, izboljšanju kvalitete upravljanja socialnega dialoga, povečanju usklajenosti delovanja socialnih partnerjev, vključevanju širše javnosti v proces socialnega dialoga ter utrditvi pretoka informacij med teorijo in prakso.

Več o usposabljanju promotorjev socialnega dialoga.

Nacionalne panožne športne zveze